Договор за наем- какво трябва да знаем за него и какво трябва да е съдържанието му

Договор за наем- какво трябва да знаем за него и какво трябва да е съдържанието му

11.04.2019 15:52

 

Договорът за наем е двустранен и възмезден. Страните по наемния договор са Наемодател и Наемател

Чрез изготвяне на договор за наем се внася яснота какви задължения и уговорки са направени между двете страни. Наемодателя се задължава да предостави на Наметел свой имот, чрез подписване на договор за наем. Наемателя се счита за временно пребиваващ, за което той плаща определена договорена цена. Договора може да се отнася за помещения за живеене (апартамент, къщa, вилa, стая), помещения за стопанска и административна дейност (офис, производствени сгради, складове и гаражи), земи и др. Закона за задълженията и договорите (ЗЗД, чл. 228-239) и Закона за наемните отношения определят и конкретизират, че и за двете страни по договора възникват едновременно права и задължения.

 

Периодът за наемане се договаря между двете страни. Договорите за наем най-често биват сключвани за срок от 1 година, за да може, при евентуално продължаване на договора, да се предоговарят условията по тях. При безсрочен договор всяка от страните може да поиска прекратяване на договорните отношения с предизвестие от един месец. При срочен договор наемните отношения имат действие до изтичане на срока. Ако след срока използването на имота продължи със знанието и без противопоставяне на Наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределен срок.

Прекратяване на договора - Договорът може да бъде прекратен преждевременно от всяка от страните при неспазване клаузите му от другата страна. В договора може да се включи клауза за неустойка в случай на едностранно, преждевременно прекратяване на договора. При отдаването на имота, наемателят трябва да предаде имота на собственика, а не просто да го изостави.

 

Препоръчително е да съставите протокол за опис при нанасянето в наетото жилище. В този протокол можете да опишете състоянието, в което приемате жилището, наличните мебели и принадлежности и т.н., споделиха от kupinaemi.bg

Проблеми, които може да възникнат - Не всеки път взаимоотношенията между Наемател и Наемодател са добри. Трябва да се има предвид, че рискове са повече за Наемодателя. За злонамерени случаи и проблеми има вече решение, През 1999 г. Законодателят въведе в гражданския процес института за бързото производство при разглеждане на някои видове дела. Между тях са посочени искове, произтичащи от неспазване на клаузите в договора за наем.

Заключение - Договора за наем може да е устен, като не е задължително да е в писмена или нотариална форма, но за по-голяма сигурност и защитеност на страните е препоръчително да се създаде писмена форма, поради доказателственото ѝ значение. Също така договорът може да бъде вписан в Нотариата. Наемателя не заплаща никакъв данък върху наетото жилище, то се плаща от Наемодателя.

Сподели новината

Тагове