Отпада задължението на хората при сделка с имот да я декларират в общината и още куп облекчения

Отпада задължението на хората при сделка с имот да я декларират в общината и още куп облекчения

25.06.2020 12:51

Едно хубаво новъведение, което определено ще облекчи доста хора.

Административната тежест ще бъде премахната след приемане на наредба на Министерството на правосъдието, казва изпълнителният директор на Агенцията по вписванията

- Г-жо Козарева, на 27 юли стартира единен портал, който обединява сайтовете на Имотния, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

С какво ще се подобри достъпът за граждани?

- Новият портал - https://portal. registryagency.bg, който обединява Имотния и Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица, е видим за потребителите от 9 юни. Сега всеки може да регистрира потребителски профил и да присъедини към него средство за идентификация. Това може да е електронен подпис, сертификат от Агенцията по вписванията, издаден след 23 април, или ПИК от НАП.

Регистрацията е еднократна, безплатна и може да се използва неограничено време. Към момента потребителите могат да правят и справки в двата регистъра. Електронните услуги в новия портал ще са достъпни от 27 юли, когато адресите www.icadastre.bg и www.brra.bg ще бъдат деактивирани.

Създаването на новия портал е част от дейностите по проект, изпълнен от Агенцията по вписванията, финансиран по програма “Добро управление”. Основна цел на проекта е оптимизиране на държавното управление, а в него са включени дейности по изграждане на нови функционалности и услуги в двата регистъра

 

2/7 интеграция на системите на Агенцията по вписванията с други държавни институции и подобряване връзката на вътрешните системи в агенцията. На първо място, са повишени сигурността и качеството на предоставяните от агенцията услуги, има по-точна проследимост на извършваните действия от потребителите, както и е осигурена повисока защита на личните данни. За улеснение на потребителите са създадени нови електронни услуги в Имотния регистър, както и възможност за подаване на документи и заявления онлайн в него.

 

Искам да обърна специално внимание на една от функционалностите, която ще е голямо облекчение и за гражданите, и за администрациите. Това е интеграцията на системите на Имотния регистър с тези на Агенцията по геодезия и кадастър, общините, НАП и социалните служби. Това е заложено в проектонаредба на Министерството на правосъдието, която в момента е на обществено обсъждане. За нас беше много важно да реализираме тази част от проекта и се радваме, че всички институции, които поканихме, откликнаха и положиха усилия.

 

Резултатът от приемане на наредбата ще бъде в отпадане на задължението на гражданите при продажба на имот да декларират това в общината. Всички институции, включени в интеграцията, автоматично ще бъдат известявани за промяната на вещните права върху даден имот при вписването на обстоятелството в Имотния регистър. - Има ли нови справки, които ще могат да се правят в единния портал? Известно е, че са въведени три за Имотния регистър.

 

Обяснете за тях.

- Към настоящия момент новият портал предоставя възможност за три нови и безплатни справки за потребителите на Имотния регистър. “Калкулаторът на държавни такси” осигурява автоматично изчисляване на таксите. Държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, могат да бъдат прости и пропорционални. Размерът на дължимата пропорционална такса се постановява от съдията по вписвания при разглеждане на молбата за вписване, отбелязване или заличаване. С тази услуга хората ще могат предварително сами да изчислят дължимата такса.

Друга нова услуга е “Проверка на статус на заявление” Тя дава възможност за проследяване статуса на заявени удостоверения, преписи или вписвания в службите по вписвания, за които се генерира входящ номер. Третата услуга е “Служба по вписванията по местонахождение на имота”.

Тя позволява след въвеждане на име или част от име на населено място, където се намира даден недвижим имот, или изписване на код по ЕКАТТЕ да се получи информация в обхвата на коя служба по вписвания се намира имотът.

 

- Какво трябва да направят ползвателите на трите регистъра, за да не срещнат трудност на 27 юли?

- При използване на електронните услуги (с изключение на публичните справки в ТРРЮЛНЦ) потребителите задължително ще трябва да имат регистрация в портала

Важно е да отбележим, че порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с поширок кръг устройства, включително и от мобилни апарати. Бих приканила потребителите да се регистрират в новия портал и да направят тестово подписване на документ преди 27 юли. Така ще са сигурни, че след тази дата ще могат веднага да започнат да използват услугите на регистрите.

 

- Ще има ли промяна при плащането на таксите, които се дължат в агенцията?

- Всички държавни такси, събирани от Агенцията по вписванията, остават непроменени. Напомням само, че както и досега за всички услуги в Търговския регистър, предоставени по електронен път, се дължи такса с 50% намаление. Тази практика цели да стимулира хората да използват електронните услуги на агенцията.

 

- Заради пандемичната обстановка увеличи ли се броят на хората, които предпочитат да използват електронните услуги на агенцията?

- Ще използвам случая да припомня на гражданите, че до края на месец юни изтича срокът за подаване на т.нар. нулеви декларации. Той беше удължен заради пандемичната обстановка. До момента са подадени 121 549 декларации за липса на дейност, като 46% от тях са на гише, а останалите - по електронен път.

За сравнение, през 2019 г. са внесени общо 156 743 декларации за липса на дейност, като от тях 43% - на гише. Т.е. запазва се броят на подаващите в офиси на агенцията. Различна тенденция се наблюдава при внасяне на годишен финансов отчет от фирмите с дейност. Припомням, че тази година беше удължен крайният срок за подаването му до 30 септември. Справка в агенцията показва, че към 18 юни са внесени 53 642 отчета при подадени общо 330 343 за 2019 г. Т.е. очаква се до края на септември над 80% от фирмите с дейност да подадат годишните си финансови отчети.

За изминалата година около 82% от подалите ги са използвали възможността да го направят по електронен път. Тази година, макар все още да са подадени много малка част от очакваните ГФО, се запазва тенденцията да предпочитат внасянето им с електронен подпис - 72%.

 

- Агенцията не намали работата си през последните месеци въпреки пандемията. С какви трудности се сбъскахте през този период и какви изводи си направихте?

- Епидемиологичната обстановка и наложените строги превантивни мерки както у нас, така и в цял свят ни показаха, че усилията, средствата и работата в посока на дигитализиране на административните услуги са правилни. Права сте, че в месеците на пандемия в агенцията работата не спря. За съжаление, не спря и потокът от хора, които ползват услуги, предлагани и по електронен път. Изводът за мен е, че трябва да се вложи време и енергия в повишаване информираността на нашите клиенти, че по-голямата част от услугите на Агенцията по вписванията могат да се ползват и онлайн. Това ще улесни най-вече тях.

Сподели новината