Правото на строеж се прекратява, ако сградата не е готова до 5 г.


        
Правото на строеж (суперфиция) представлява юридическо разделяне на собствеността върху терена от собствеността на постройка върху него. То се учредява винаги върху чужд имот, при това задължително в строителните граници на населеното място, в съответствие с нормативните изисквания и приетите градоустройствени решения.
Негов титуляр може да бъде всяко лице, включително и собственик на имота. Допустимо е и придобиване на право на строеж в съсобственост, което води до съсобственост и върху построеното. Учредителят трябва да отговаря на изискванията при отчуждаване на имот: да докаже правото на собственост върху земята и да установи наличието на правоспособност за сделката, съответно представителна власт.
Обект на правото на строеж могат да бъдат различни по вид и предназначение постройки - жилищна еднофамилна сграда, жилищен блок с етажна собственост, вилна сграда, търговско заведение, гараж, стопанска или бизнес-сграда и други.
Правото на строеж включва няколко самостоятелни права.
Първото е право да се построи сграда в чужд имот. Това създава ограничения на собственика на терена да допусне самото извършване на строителството в имота си. Веднъж изградена постройката, в случай на нейното събаряне (поради земетресение например) суперфицията дава на носителя си правото отново да я изгради в същия вид и предназначение. До същия ефект се стига и когато собственикът на земята прехвърли собствеността на вече изградена постройка или част от нея. В такъв случай се прехвърля и съответна идеална част от правото на собственост или от правото на строеж върху терена.
Второто е право да се придобие изключително право на собственост върху постройката. Това право е пълно и не поражда съсобственост между носителят и учредителят на суперфицията. Но при продажба на трето лице се изисква спазване на процедурата по чл. 33 от Закона за собствеността.
Третото е право да се използва чужда земя - собственикът на терена търпи ползването му при строителството и за преминаване.
Суперфицията е право, което се погасява при неупражняване - не се ли извърши строителство в уговорения срок, но не по-късно от пет години от учредяването на правото на строеж. Ако то е дадено върху земя - частна собственост, погасяването става по силата на закона. Тогава частично изграденото остава изключителна собственост на притежателя на терена. Такова погасяване не настъпва автоматично при право на строеж върху държавна или общинска земя, при които се изисква отнемане със заповед на кмета. В такъв случай на построилия се дължи възстановяване на платената цена за суперфицията.
Практиката поставя въпроса кога една сграда е завършена. Конкретен казус: наличие на втора плоча и изграден първи етаж. Налице ли е завършен строеж? Отговорът е отрицателен - щом няма покрив и завършен груб строеж до изтичане на петгодишния срок, собственикът на земята има правна възможност сам да довърши започнатата къща и да стане неин изключителен собственик.
Суперфиция може да се придобие по давност, чрез доброволна делба и чрез наследяване по закон или по завещание. Най-често тя се учредява чрез правна сделка - продажба, дарения или замяна, извършвана от нотариус по местонахождение на земята.

Публикация на 2016-05-25 21:54:41
Източник:


Подобни новини:

ТЪРСЕНЕ